ارزش های بنیادین

ارزش‌های بنیادین

 

ما معتقدیم؛  مشارکت و هم افزایی در بین ارزش آفرینان هلدینگ تخصصی سرمایه گذاری باران و توجه به منابع انسانی و توسعه پایدار؛ تنها راه کسب توفیق مادی و معنوی در بلند مدت است.

هلدینگ سرمایه گذاری باران؛ منابع انسانی و توسعه پایدار را به منزله مهمترین سرمایه محور اصلی توجهات و تصمیمات خود قرار داده است؛ و همواره در جهت ارتقای جایگاه آن تلاش می کند.

هدف نهایی گروه عبارت است از ارتقای جایگاه آن در سطح ملی و منطقه ای؛ هلدینگ سرمایه گذاری باران احترام به مصالح ملی و اجتماعی را مقدم بر هر دستاورد دیگری در نظر می گیرد و کسب و کار خود را در جهتی سازگار با توسعه ملی هدایت می نماید. ما در این هلدینگ گرد هم آمده ایم تا با تلاش همه جانبه؛ علاوه بر حفظ منافع کلیه ذینفعان و ایجاد اشتغال موثر در جامعه با کسب منافع مادی متعارف و اعتبار برای گروه؛ پاسخ مناسبی به گروه های همکار ارائه نماییم.